Téma: Reorganizace

Reorganizace

Ilustrace: reorganizace

Reorganizace je způsob, jakým lze řešit insolvenci dle insolvenčního zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení.

Je určena pro dlužníky – podnikatele (fyzická i právnická osoba). Dlužník v tomto případě dále provozuje svůj podnik dle reorganizačního plánu a z výnosů postupně financuje své pohledávky. Cílem je uspokojení všech pohledávek v plné výši.

Tuto možnost lze využít:

  • pouze pokud není podnikatel v likvidaci
  • a jeho celkový obrat za poslední účetní období dosáhl alespoň 100 milionů Kč
  • nebo zaměstnává alespoň 100 zaměstnanců.

Pokud insolvenční soud umožní řešení formou reorganizace, získává dlužník zpět svá dispoziční práva a je povinen do 120 dnů předložit reorganizační plán.

Do předložení plánu je pozastavena funkce valné hromady nebo členské schůze, tuto funkci zajišťuje insolvenční správce.

Plán obsahuje rozdělení věřitelů do skupin dle druhu a výše pohledávky, informace o provozu/omezení provozu dlužníkova podniku, informace i vlivech reorganizace na zaměstnanost v podniku, informace o předpokládaných závazcích dlužníka k věřitelům po ukončení reorganizace.

Reorganizaci lze provést několika způsoby – např. restruktualizací pohledávek dlužníka (např. částečné odpuštění dluhu, odložení data splatnosti), prodej majetkové podstaty nebo podniku dlužníka, fúze dlužníka-právnické osoby s jinou osobou, vydáním akcií nebo cenných papírů, změnou zakladatelského dokumentu nebo stanov.

Po splnění reorganizačního plánu vezme insolvenční soud tuto skutečnost na vědomí. Pokud není reorganizační plán předložen ve stanoveném termínu nebo není řádně plněn, může insolvenční soud rozhodnout o konkurzu.