Dobrý den,

pokud je výpověď podaná ze strany zaměstnavatele skutečně neplatná, potom je významné, zda jste zaměstnavateli bez zbytečného dokladu písemně sdělil, že trváte na tom, aby Vás i nadále zaměstnával, což je podmínkou pro to, aby Váš pracovní poměr trval i nadále, viz § 69 odst. 1 věta první zákoníku práce: „Dal-li zaměstnavatel zaměstnanci neplatnou výpověď nebo zrušil-li s ním zaměstnavatel neplatně pracovní poměr okamžitě nebo ve zkušební době, a oznámil-li zaměstnanec zaměstnavateli bez zbytečného odkladu písemně, že trvá na tom, aby ho dále zaměstnával, jeho pracovní poměr trvá i nadále a zaměstnavatel je povinen poskytnout mu náhradu mzdy nebo platu.

Otázkou tedy je, zda z Vaší poznámky na udělené výpovědi, že „…nesouhlasíte s výpovědí a budete se bránit soudní cestou…“ tato skutečnost vyplývá nebo nikoliv. Přesný text, který jste na výpověď napsal, bohužel neznám, musím tedy vycházet z ne zcela přesných údajů o tomto textu uvedených ve Vašem dotazu. Argumentovat lze ve prospěch obou názorů, osobně se ale přikláním k závěru, že požadavek na to, aby byl zaměstnanec i nadále zaměstnán, musí zaznít zcela jednoznačně. V takovém případě se obávám, že jste toto oznámení vůči zaměstnavateli neučinil (lze jej dovozovat pouze nepřímo, což dle mého názoru nestačí).

Potom lze tedy konstatovat, že:

a)    v případě, že byla výpověď udělena platně, Váš pracovní poměr zanikne uplynutím výpovědní doby,

b)    v případě, že byla výpověď udělena skutečně neplatně, Váš pracovní poměr zanikne dohodou ke dni, ke kterému měla uplynout výpovědní doba (viz § 69 odst. 2 zákoníku práce: „Rozvázal-li zaměstnavatel pracovní poměr neplatně, avšak zaměstnanec neoznámí, že trvá na tom, aby ho zaměstnavatel dále zaměstnával, platí, pokud se se zaměstnavatelem nedohodne písemně jinak, že jeho pracovní poměr skončil dohodou,

a) byla-li dána neplatná výpověď, uplynutím výpovědní doby,

b) byl-li pracovní poměr neplatně zrušen okamžitě nebo ve zkušební době, dnem, kdy měl pracovní poměr tímto zrušením skončit;

v těchto případech má zaměstnanec právo na náhradu mzdy nebo platu ve výši průměrného výdělku za dobu výpovědní doby.

Budete-li se chtít bránit proti podané výpovědi soudně, potom lhůta, ve které musíte žalobu na určení neplatnosti výpovědi podat, činí dva měsíce ode dne, ke kterému měl Váš pracovní poměr skončit, viz § 72 zákoníku práce: „Neplatnost rozvázání pracovního poměru výpovědí, okamžitým zrušením, zrušením ve zkušební době nebo dohodou může jak zaměstnavatel, tak i zaměstnanec uplatnit u soudu nejpozději ve lhůtě 2 měsíců ode dne, kdy měl pracovní poměr skončit tímto rozvázáním.“ V předmětné věci tak skončí dne 30.11.2010.

Související