Ekonomické náklady se navíc odhadují na 490 miliard EUR ročně, což je více než polovina současných nákladů záchranného fondu EU souvisejícího s finanční krizí. Nová kampaň agentury EU-OSHA obrací pozornost k významu kvalitního vedení na úrovni managementu a k účasti zaměstnanců při zlepšování bezpečnosti a ochrany zdraví na pracovišti.
U příležitosti zahájení kampaně v Bruselu komisař EU pro zaměstnanost, sociální věci a sociální začlenění László Andor společně s Dr. Christou Sedlatschekovou, ředitelkou agentury EU-OSHA, a Bo Smithem, stálým tajemníkem dánského ministerstva zaměstnanosti, vyzvali zaměstnance a zaměstnavatele, aby spolupracovali s cílem položit základy udržitelnější kultury prevence rizik v Evropě.
Komisař Andor uvedl: „Evropa za poslední desetiletí dosáhla v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci velkého pokroku a v práci na tomto poli musíme pokračovat. Jedná se o jednu z klíčových politik v rámci úsilí o naplnění konceptu aktivního stárnutí, což je cíl Evropského roku 2012. Existují doklady o tom, že zařazení bezpečnosti a ochrany zdraví mezi priority není pouze správné, ale také výhodné pro samotné firmy. K přínosům patří nižší náklady a zvýšená produktivita, spokojenější a produktivnější pracovníci, nižší míra pracovní neschopnosti a míra fluktuace, méně úrazů, lepší pověst u dodavatelů a partnerů, větší povědomí o rizicích na pracovišti, lepší kontrola těchto rizik a rovněž lepší pověst z hlediska udržitelnosti u investorů, zákazníků a společnosti.“
„Nejefektivnějších výsledků je dosahováno tehdy, pokud zaměstnanci a manažeři spojí své síly,“ dodává Dr. Christa Sedlatscheková. „Proto se kampaň zaměřuje na podporu vedoucích i vrcholových manažerů v tom, aby prokazovali kvalitní vedení k aktivní účasti na snižování rizik, a také zaměstnanců, jejich zástupců a ostatních zúčastněných subjektů ke spolupráci s vedoucími pracovníky při snižování rizik. Před námi je na tomto poli stále spousta práce a v tomto ohledu naše kampaň Zdravé pracoviště hraje zásadní úlohu, protože nabízí jednoduché a praktické pokyny, které tuto spolupráci usnadňují.“
Výsledky nedávného celoevropského průzkumu veřejného mínění o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci (BOZP), který provedla agentura EU-OSHA, poskytují v otázce úspěšnosti kampaně důvod k optimismu. Z průzkumu vyplývá, že celkově mají zaměstnanci v EU (74 %) důvěru v to, že problém v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, který předloží svému nadřízenému, bude řešen, a občané evropských zemí se obecně (67 %) považují za dobře informované o problematice BOZP. Mezi členskými státy však existují velké rozdíly a klíčovým cílem kampaně je sdílet správnou praxi, a zvyšovat tak úrovně prevence rizik v podnicích všech velikostí a ve všech odvětvích bez ohledu na to, kde se v EU nacházejí.
Výzkum potvrzuje, že pro úspěšné řízení BOZP je bez ohledu na velikost organizace zásadní vedení vycházející z nejvyšší úrovně managementu a aktivní účast pracovníků. Evropský průzkum podniků na téma nových a vznikajících rizik (ESENER) uvádí, že účast pracovníků v kombinaci s úsilím managementu přináší v oblasti BOZP daleko lepší výsledky. V podnicích s vyšší účastí pracovníků, která je kombinována s úsilím vrcholového vedení, existuje například desetkrát vyšší pravděpodobnost existence dokumentované politiky BOZP. To znamená další přínos spočívající v tom, že tato opatření jsou vnímána jako účinnější.
Kampaň zahrnuje celou řadu činností na vnitrostátní a evropské úrovni včetně 11. ročníku Evropských cen za správnou praxi. Tyto ceny, které budou vyhlášeny v dubnu 2013, upozorňují na nejlepší příklady spolupráce vedoucích pracovníků a zaměstnanců při prevenci rizik. Do soutěže, kterou pořádá agentura EU-OSHA ve spolupráci s členskými státy a úřadujícími předsednictvími Rady Evropské unie, lze už nyní oficiálně podávat přihlášky prostřednictvím sítě národních kontaktních míst agentury EU-OSHA (http://osha.europa.eu/en/campaigns/competitions/good-practice-award_2012-2013/).
Na vnitrostátní úrovni kampaň povedou národní kontaktní místa agentury EU-OSHA a oficiální partneři kampaně. V České republice plní roli kontaktního místa Ministerstvo práce a sociálních věcí, které chystá pro tento i příští rok řadu akcí, jež podporují povědomí o BOZP napříč zainteresovaných skupin, od zaměstnanců, přes vedení firem, odborníky na BOZP, až po studenty a širokou veřejnost. První akce zaměřená na problematiku pracovnělékařských služeb se uskuteční 9. května v Praze. Další z chystaných aktivit je např. účast na brněnském veletrhu Interprotec v září 2012 nebo soutěž Profesionál BOZP pořádaná ve spolupráci s Výzkumným ústavem bezpečnosti práce.