Svět financí se v celém světě, nejen v Čechách a na Moravě, za posledních 20 let velmi změnil. Jak se změnila role a pozice finančních poradců? A kdo to vlastně vůbec je?

Asi každý má určitou zkušenost s někým, kdo se mu snažil poradit v otázce osobních financí. Ať už je to osobní bankéř s pevnou pracovní dobou, zastupující "svoji" banku, nebo někdo, kdo si s klientem domluví setkání, na němž mu chce představit více finančních produktů. Tyto osoby všeobecně nazýváme "finančními poradci", z pohledu zákona však tento pojem vlastně neexistuje. Wikipedie napovídá, že finanční poradce je člověk, který klientovi poskytuje odborný názor na řešení životních potřeb v oblasti jeho privátních financí, což zahrnuje poskytování rad ohledně hospodaření s finančními prostředky, vytváření majetku a investování finančních prostředků soukromých a veřejných subjektů. Finanční poradce upozorní klienta na všechny možné výhody a nevýhody daného řešení. Výsledkem finančního poradenství může být realizace tohoto řešení, ale nemusí. Důležitá je u finančního poradce jak odbornost, tak také osobní odpovědnost a etický přístup k profesi.

Existuje nějaký legislativní rámec pro činnost těchto poradců?

Jistěže. Tuto činnost totiž nemůže vykonávat každý. Prvním předpokladem pro podnikání v oblasti financí je platný živnostenský list. A druhým, neméně důležitým krokem je splnění požadavků odborné způsobilosti a v některých případech i nutnost mít maturitní zkoušku nebo vyšší vzdělání.

Například úvěrové produkty prošly k 1. prosinci 2016 velkými změnami, vstoupil v účinnost nový zákon č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru. Tento zákon s sebou mimo jiné přináší větší ochranu pro spotřebitele, regulaci poskytovatelů a zprostředkovatelů úvěrů prostřednictvím ČNB společně se zavedením registrů a povinných odborných zkoušek.

Co je to odborná způsobilost? Jak se získává a ověřuje?

Odborná způsobilost zahrnuje dvě oblasti, které uchazeč o ni musí splňovat. Všeobecné znalosti se prokazují vysvědčením o vykonání maturitní zkoušky nebo dokladem o dosažení vyššího vzdělání. Je nutné mít ukončené střední vzdělání s maturitní zkouškou nebo alespoň 3 roky praxe (počítáno k 1. prosinci 2016) či dokončit střední vzdělání s maturitní zkouškou do 1. června 2020 (viz §176 zákona o spotřebitelských úvěrech). Odborné znalosti a dovednosti se prokazují osvědčením o úspěšném vykonání odborné zkoušky podle příslušného zákona před tzv. akreditovanou osobou, která splnila podmínky ČNB a může tyto zkoušky organizovat. Cílem zkoušky je získat osvědčení, které má neomezenou platnost.

Souhrnná zkouška pro všechny skupiny úvěrů (vázaný spotřebitelský úvěr, úvěr na bydlení a úvěr jiný než na bydlení) zahrnuje všechny tři skupiny odborností podle zákona a opravňuje následně k poskytování a zprostředkování těchto služeb. Teoretická část obsahuje 92 uzavřených otázek. Každá ze zkouškových otázek má čtyři možné varianty odpovědi, 69 otázek v teoretické části má pouze jednu správnou odpověď hodnocenou jedním bodem, 23 otázek v teoretické části může mít více (1 až 4) správných odpovědí, které jsou hodnoceny dvěma body. Praktická část obsahuje tři případové studie s pěti otázkami a hodnocením dvěma body. Pro úspěšné složení zkoušky je třeba dosáhnout alespoň 109 z celkových 145 bodů.

Nejvíce se chybuje v tzv. vícečetných otázkách, kdy si zkoušený vybírá jednu až čtyři správné odpovědi, a pokud například správně zodpoví pouze dvě ze tří nabízených, přichází o dva cenné body. Úspěšnost se pohybuje průměrně okolo 80 %.

Jak vidno, jedná se o náročnou zkoušku, na kterou je třeba se řádně připravit. Obdobná zkouška platí již dnes pro doplňkové penzijní spoření, s tím rozdílem, že platnost osvědčení je omezena na dobu pěti let a poté je třeba zkoušku vykonat znovu, a to v plném rozsahu.

Parlament ČR schválil rovněž novelu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Dotýká se nějak i finančních poradců?

Ano, novela zavádí od ledna 2018 prokazování odborných znalostí a dovedností distributorů na tuzemském kapitálovém trhu prostřednictvím odborné zkoušky u osoby akreditované Českou národní bankou.

Ing. Miroslav Škvára, MBA,

Ing. Miroslav Škvára, MBA

V oboru finančního poradenství se pohybuje už více než dvacet let, působí rovněž jako lektor finanční gramotnosti a od roku 2013 spolupracuje s Vector Certifikacemi. Sám se po celá ta léta snaží udržet krok se vším novým a důležitým, co se v jeho oboru děje, a vzdělávání tudíž klade na přední místo v přípravě a praxi finančních poradců.

A abychom měli legislativní rámec úplný, doplňuji ještě čtvrtý druh certifikace, která čeká poradce v závěru letošního roku. Vlivem transpozice evropské směrnice IDD přináší nový zákon o distribuci pojištění a zajištění mimo jiné zásadní změnu v režimu prokazování odborné způsobilosti. Připravovaný návrh zákona předpokládá systém akreditovaných osob s 5 skupinami odborností. Rozsah nově zaváděného následného vzdělávání by měl činit alespoň 15 hodin v každém kalendářním roce. Toto vzdělávání je zaměřeno na prohlubování odborných znalostí a dovedností.

Je zřejmé, že ČNB má zájem, aby na trhu působili pouze kvalifikovaní odborníci. Jedná se jen o "soukromé" poradce?

Nikoliv, svou kvalifikaci mají zvyšovat a potvrzovat i zaměstnanci bank, pojišťoven a obchodníků s cennými papíry apod.

Jedním z nešvarů na finančním trhu je např. na první pohled lákavá nabídka obchodníků s cennými papíry: vysoký výnos s minimální mírou podstupovaného rizika a s možností velmi rychlé likvidity prostředků, pokud klient bude potřebovat. Bohužel finanční svět funguje na jiných pravidlech a jedním z nich je, že míra výnosů je přímo úměrná míře podstupovaného rizika. To by měli mít potenciální klienti na paměti. V poslední době se to týká především nabídky dluhopisů, kterých se na trhu objevilo velké množství a ne všechny mají odpovídající renomé a dlouhodobé zkušenosti s řízením rizika.

Kde hledat kontakty na ty nejlepší poradce? Existuje databáze?

Seznamy regulovaných a registrovaných subjektů finančního trhu eviduje Česká národní banka a každý si může jednoduše zjistit, zda je osoba, která nabízí finanční produkt, v těchto seznamech evidována. Na webu ČNB bylo k 5. únoru 2018 evidováno 159 489 pojišťovacích zprostředkovatelů, 7021 investičních zprostředkovatelů a 23 730 vázaných zástupců dle zákona o spotřebitelském úvěru. Jde o desítky tisíc lidí, přičemž z této evidence není zřejmé, kolik z nich vykonává tuto činnost pravidelně, kdo jen příležitostně a kdo třeba již přešel do jiné branže.

V České republice v současné době působí dvě: Asociace finančních zprostředkovatelů a finančních poradců (AFIZ) a Unie společností finančního zprostředkování a poradenství (USF), zastřešující fyzické a právnické osoby, v případě UFS pak pouze právnické osoby, působící na finančním trhu v pozici zprostředkovatelů a poradců.

Členství v těchto organizacích je dobrovolné, nicméně je podmíněno dodržováním určitých pravidel, zejména etického kodexu, a v případě jejich porušení mohou být takové osoby z organizace vyloučeny. Byť tedy finanční poradci mohou vykonávat svoji činnost i bez členství v těchto organizacích a také tak mnozí činí, členství v těchto organizacích může poskytnout zvýšenou záruku kvality jejich služeb. Obě organizace se navíc aktivně podílejí na tvorbě legislativy, což směřuje ke zvyšování standardů poskytování služeb finančních poradců, a to je také hlavním cílem obou asociací.

Hlavní slovo ovšem má ve financích ČNB a její odbor dohledu a regulace. A závěry kontrol mohou vyústit i ve statisícové pokuty, pokud dohledové orgány zjistí hrubé porušení zákonů a vyhlášek. Je tedy více než jasné, že příklad, který jsem uvedl na začátku, už opravdu patří na smetiště finančních dějin a bez vysoké odborné kvalifikace a příslušného vzdělání se skutečný finanční poradce neobejde.

 

Rozhovor byl publikován v březnovém čísle magazínu Kariéra speciál.