Výhody cloudu ocení každá společnost bez rozdílu: Zavádění systémů a aplikací do firemních procesů bývá snadné a rychlé, provoz je naprosto bezstarostný, škálovatelnost směrem nahoru i dolů je plynulá podle toho, jak se firma rozrůstá nebo překonává jednorázové výkyvy.

Vždy platíte jen za to, co používáte - nejčastěji formou měsíčního předplatného - a vždy máte jistotu, že používáte nejmodernější technologie a poslední verze softwaru. A kdykoliv můžete ukončit odběr (pomineme-li technické detaily jako migraci dat atd.). Potenciálně lze dosáhnout také úspory, pokud započteme všechny náklady, tedy nejen na hardware, infrastrukturu a software, ale i na provoz a údržbu a technický personál.

Cloud nekončí u IaaS, PaaS a SaaS

Mluvíme-li o cloudových službách, nejčastěji jsou skloňovány pojmy jako IaaS, PaaS nebo SaaS, tedy pořízení infrastruktury, platformy nebo přímo softwaru formou služby. Nicméně nabídka služeb se neustále rozšiřuje a objevují se nové a nové aplikace (cloudová CRM i ERP, bezpečnostní, analytické či Business Intelligence služby a další), databáze či platformy.

Stále více se objevují specializované cloudové služby, které sahají prakticky do všech sfér firemního IT. Co všechno lze dnes provozovat formou cloudu?

Network as a service (NaaS)

Síť jako služba, tak je označován model, v jehož rámci jsou virtuálně přes internet poskytovány síťové služby (typicky na úrovni transportní vrstvy). Existují přitom různé formy NaaS služeb, například virtuální privátní síť (s možností přenosu dat přes veřejnou síť při zachování funkcionalit a politik, jaké jsou používány ve virtuální privátní síti) nebo šířka pásma na vyžádání (přenosové rychlosti se pružně přizpůsobují požadavkům připojených uzlů).

NaaS je služba zajímavá zejména pro nově vznikající firmy, které tak nemusí investovat do síťového hardwaru a utrácet za technický personál pro správu vlastní sítě. Samozřejmostí je výhoda v podobě zpoplatnění formou měsíčního předplatného na základě rozsahu využití služeb. Poskytovatel zajišťuje optimalizovanou alokaci zdrojů a síť se v podstatě stává komoditou, jejíž složitost zůstává pro zákazníka skryta za rouškou virtualizace a kterou zákazník jednoduše odebírá podobně jako elektřinu.

Samozřejmě však do hry vstupují klasické úvahy týkající se řady jiných cloudových služeb, na nichž případně závisí celá firma - například jaké jsou garance vysoké dostupnosti a úrovně služeb, jak je to s legislativní shodou z hlediska přenášených dat atd.

Storage as a Service (STaaS)

Úložiště jako služba je označení pro poskytování prostoru datového úložiště koncovým uživatelům. Služba je poskytována na základě předplatného, kdy princip spočívá v tom, že velký poskytovatel pronajímající úložný prostor v rámci své infrastruktury realizuje úspory z rozsahu, které mu umožňují nabídnout úložný prostor s vyšší nákladovou efektivitou, než jaké by byla schopna dosáhnout většina (menších) firem. Zvláště pokud se bavíme o TCO a vezmeme v úvahu nejen výši případných investic, ale také příslušný personál, který by byl nutný pro provoz vlastního úložiště.

V případě takových služeb poskytovaných přes internet je třeba počítat také s vyšším objemem síťového provozu a potřebou větší šířky pásma.

Pro koho jsou tedy služby STaaS vhodné? Na jedné straně pro malé a střední firmy, pro které by byl provoz vlastní úložné infrastruktury z hlediska TCO nevýhodný.

Naproti tomu v podnikovém prostředí jsou tyto služby zajímavé zejména pro aplikace využívající storage sekundární vrstvy - to znamená pro snadné a bezproblémové zálohování za smluvně stanovených a garantovaných podmínek. Stačí pak nastavit požadované parametry a data jsou pak vždy v nastaveném čase automaticky přenášena přes síť WAN poskytovatale nebo přes internet do úložiště.

Zde může i velká firma očekávat úspory v oblasti personálu, HW a fyzického úložného prostoru. STaaS je také považováno za alternativu zajímavou z hlediska zmírnění rizik souvisejících s obnovou po havárii a zajištění kontinuity businessu, nebo pro dlouhodobé uchování záznamů.

Security as a Service (SECaaS)

Bezpečnost jako služba, tak se nazývá model, při němž je na externího poskytovatele outsourcována správa zabezpečení. Aplikace jako antivirus, antimalware/antispyware, IDS a další jsou doručovány přes internet. V podstatě jde o podkategorii modelu Software as a Service.

V praxi to znamená, že poskytovatel integruje bezpečnostní služby do infrastruktury společnosti a ty jsou zpoplatněny na bázi předplatného. Odpadají však jakékoliv požadavky na hardware, a výsledkem by tak měla být vyšší nákladová efektivita (z hlediska TCO) než při řešení zabezpečení vlastními silami.

Vedle toho však zákazník může těžit z lepší úrovně zabezpečení, a to díky neustálým aktualizacím (které nejsou závislé na uživateli), rychlejšímu provisioningu na uživatele a vyšší úrovni bezpečnostní expertízy v týmu poskytovatele, než jaká je obvykle dosažitelná v rámci vnitrofiremního IT. Zákazník může přes webové rozhraní provádět základní správu bezpečnostních služeb a sledovat stav prostředí, ale většina administračních úkolů je přenesena na poskytovatele. To znamená výraznou úsporu času a peněz.

Data as a Service (DaaS)

Data jako služba je relativně novou odnoží cloudových služeb, která představuje zajímavý model poskytování a distribuce dat a informací. Při něm jsou přes síť (nejčastěji internet) zpřístupněny zákazníkům/uživatelům datové soubory jako texty, obrázky nebo média.

V čem tkví smysl tohoto typu služby? Představuje výhodné a nákladově efektivní řešení pro zákaznicky nebo klientsky zaměřené společnosti. Příkladem využití mohou být dodavatelsko-odběratelské řetězce, kdy například výrobce poskytne touto cestou data s katalogovými položkami zákaznickému kanálu. K dalším oblastem patří třeba poskytování finančních a obchodních dat zákazníkům nebo poskytování geografických dat, která si zákazníci mohou začlenit do svých webů.

Rozvoj této formy distribuce dat jde ruku v ruce s rozvojem na poli technologií webových služeb a architektur SOA, díky němuž klesá důležitost toho, na jaké konkrétní platformě jsou data uložena. Cena se může podle konkrétního poskytovatele odvíjet od objemu dat (cena za megabajt) nebo formátu (jednotná cena za soubor určitého typu).

V současnosti je DaaS považován za perspektivní způsob efektivní distribuce a zpracování dat, který je zajímavý jednak oddělením použití dat a použití softwaru a souvisejících nákladů, jednak díky oddělení prezentační vrstvy také nižšími náklady na údržbu a doručování dat.

Desktop as a Service (DaaS)

Virtualizace desktopu je technologií, která je známá již dlouhou delší dobu a na trhu je, dá se říci, pevně etablovaná. Virtuální instance desktopů koncových uživatelů jsou při ní provozovány centralizovaně v datovém centru a uživatelé mohou přistupovat přes síť (potažmo i přes internet) z libovolného zařízení (PC, notebook, tablet...) přistupovat ke své osobní pracovní ploše obsahující veškeré používané aplikace. Úspory a přínosy lze očekávat jak v oblasti klientského hardwaru, tak v oblasti centralizované správy a údržby desktopů.

Desktop as a Service (DaaS) je v podstatě služba spočívající v tom, že infrastruktura virtuálních desktopů je hostována cloudovým poskytovatelem (obsluhujícím více zákazníků) a odebírána na základě předplatného. Takto je služba dostupná i pro malé a střední firmy, které chtějí těžit z výhod virtuálního desktopu. Pro ně jsou totiž vstupní náklady na infrastrukturu a personální zajištění typicky neúměrně vysoké.

Podobně jako u jiných typů služeb typu "-aaS" je i zde výhodou primárně to, že poskytovatel přebírá zodpovědnost za provoz, údržbu a upgrady infrastruktury plus za ukládání, zálohování a zabezpečení zákaznických dat. Správa obrazů virtuálních desktopů, aplikací a zabezpečení na úrovni desktopu je typicky už na zákazníkovi - pokud není stanoveno, že by měly být součástí předplatného. Uživatelé pak ke své osobní pracovní ploše a datům přistupují nezávisle na použitém zařízení, lokalitě nebo síti.

Database as a Service (DBaaS)

Databáze jako služba je zaměřena na ukládání a správu strukturovaných dat v prostředí cloudu. Cílem je poskytování tradičních funkcí relačních databázových systémů, ovšem v kombinaci s výhodami cloudu.

To znamená, že DBaaS je služba spravovaná cloudovým poskytovatelem (ať už jde o veřejný nebo privátní cloud), což je pro odběratele výhodné z toho pohledu, že ačkoliv jeho cloudová databáze podporuje jeho aplikaci, aplikační tým nenese odpovědnost za administraci databáze.

Stejně tak vývojáři nemusí mít ve svém týmu databázové odborníky. V ideálním případě mohou databázi pouze volat jako snadno spravovatelnou službu na vyžádání a v rozsahu podle potřeby, aniž by bylo nutné řešit škálovatelnost, údržbu a upgrady, zálohování nebo dostupnost. Nevýhodou může být, že některé cloudové databáze nepodporují všechny funkce relačních platforem (například kompresi dat, oddíly tabulek apod.).

Co je dobré vědět předem?

"Vstup" do cloudu s sebou obecně nese řadu otazníků a je potřeba se na něj dostatečně připravit. Pomineme-li finanční otázky, které stojí vždy na začátku, pro většinu firem je to především otázka překonání určité mentální bariéry, což souvisí především s problémy důvěryhodnosti a bezpečnosti. Samozřejmostí by proto mělo být důsledné ověření všech podmínek poskytování služby, garance dostupnosti a podrobností ohledně bezpečnosti. Je také potřeba připravit si přesný plán migrace a zhodnocení možností a potenciálních komplikací odchodu od poskytovatele.

Než vůbec začnete a zavážete se k odběru služeb, je dobré náležitě zanalyzovat vlastní (i budoucí) požadavky a to, nakolik je zvolená alternativa splňuje. Specifikem cloudových služeb je samozřejmě platba podle odběru s možností jeho ukončení kdykoliv, nicméně v podnikovém prostředí to nemusí být tak jednoduché. Závažnost rozhodnutí o volbě služby stoupá s komplexností prostředí, jehož bude příslušná služba součástí.

Jinými slovy v případě, že půjde o odběr jediné jednoduché cloudové služby či aplikace, která není s žádnou jinou propojena, nebude pravděpodobně přechod na jinou službu problém (kromě např. migrace dat). Avšak tam, kde je vzájemně propojeno více typů specifických služeb, tedy např. určitá aplikace závisí na konkrétním typu cloudové databáze, integračních služeb nebo back-endu, může být jakákoliv změna náročnou a nákladnou záležitostí.

Pro většinu společností pochopitelně není smysluplné ani reálné přejít do cloudu kompletně. Z dnešního se tak podle řady odborníků jako nejvhodnější východisko jeví řešení založené na hybridním cloudu. Kombinací veřejných a privátních služeb je tak možné dosáhnout té nejlepší kombinace z hlediska nákladů, nárok na správu a údržbu a bezpečnosti.

Test Environment as a Service (TEaaS)

Cloudové testování využívá cloudovou infrastrukturu pro testování softwaru. Může jít o ucelené sady nástrojů specializované na testování webových aplikací nebo plnohodnotná testovací prostředí pro obecné, funkční i zátěžové testování a monitorování softwaru.

Testování v cloudu umožňuje obejít takové problémy, jako jsou vysoké náklady na vytvoření testovacího prostředí, velké počty testovacích případů, opakovaná použitelnost testovacích scénářů a možnost simulace geograficky distribuovaných uživatelů. Testovací prostředí může zahrnovat typicky výpočetní a úložnou infrastrukturu, ale také softwarovou vrstvu pro orchestraci a virtualizaci, případně další komponenty.

Výhodou služeb zaměřených na testování na podnikové úrovni je možnost rychlého zprovoznění bez složitého budování takového prostředí, jednoduchý provisioning, optimální využití kapacit s možností plynulého škálování nahoru i dolů podle potřeby, a "zrušení" zabezpečeného virtuálního prostředí pro provádění testů s možností pružného přidělování potřebných zdrojů.

API as a Service (APIaaS)

API jsou novou virtuální měnou budoucnosti, je slyšet stále častěji. V době, kdy obchodní oddělení většiny firem jednoduše chtějí nové cloudové aplikace, které jim mají pomoci v jejich práci, a nedají si to vymluvit, už se IT nemůže věčně držet dosavadních paradigmat a snažit se jim jejich požadavky bojkotovat.

Prakticky jediným způsobem, jak si může IT udržet kontrolu nad situací ve firmě, je spolupracovat s businessem a nabídnout podporu. Aby mohly být cloudové aplikace zapojeny do firemních procesů a využívány co nejúčelněji, je potřeba zaměřit se na tvorbu aplikačních rozhraní (API), které umožní propojení těchto aplikací na další systémy a zdroje dat. Objevují se přitom poskytovatelé platforem API as a Service, které umožňují rychlé vytváření, správu a hostování API, stejně jako jejich standardizované zdokumentování a možnost jejich vyhledání ze strany vývojářů, a tedy "zpeněžení".

Backend as a Service (BaaS)

Backend as a Service (někdy uváděný také s atributem Mobile) je službou, která se objevila jako alternativa k mobilnímu middlewaru a tradičnímu back-endu (který tvoří servery, databáze a aplikace, které stojí za uživatelským aplikačním front-endem). "(Mobilní) backend jako služba" slouží k jednoduchému propojení mobilních aplikací s cloudovým backendovým úložištěm nebo s API backendových aplikací za účelem ukládání, správy a přístupu k datům přes cloud.

Služby BaaS usnadní život vývojářům mobilních, tabletových nebo webových aplikací, kteří se nechtějí zabývat složitostmi backendového zpracování dat a jejich propojení s front-endem. Vývoj back-endové vrstvy totiž může být velmi nákladnou a časově náročnou záležitostí. Podle některých poskytovatelů lze díky BaaS backendové funkce realizovat řádově během minut (namísto týdnů).

Namísto použití fyzického serveru, jako je tomu u klasického mobilního middlewaru, je propojení v tomto případě realizováno přes cloud. Přitom jsou k dispozici obvyklé možnosti back-endových platforem jako push notifikace, správa uživatelů, integrace sociálních sítí nebo služby založené na lokalitě.

Ačkoliv jde o relativně nový přístup, poskytovatelů služeb BaaS je již několik desítek a roste také zájem ze strany podnikových vývojářů. Přestože většinou uvádějí, že zákazníkům umožní bezproblémový přechod, přenos kódu na novou back-endovou platformu nemusí být snadný.

Integrated devselopment environment as a Service (IDEaaS)

Vzhledem k tomu, že cloudové platformy jsou pro mnoho firem alternativou zajímavou zejména pro oblast vývoje a testování nových aplikací, pronájem integrovaného vývojového prostředí (IDE) formou služby se jeví jako logické rozšíření těchto možností. IDE as a Service tak představuje cloudovou alternativu k nabídkám vývojářských balíků obsahujících typicky editor kódu, kompilátor, debugger a návrhář grafického uživatelského rozhraní a další specializované nástroje podle cílového programovacího jazyka a platformy.

Integration platform as a Service (IPaaS)

Integrační platforma jako služba je obdoba tradiční systémové integrace. Představuje celý soubor cloudových softwarových nástrojů a služeb, které umožňují vývoj, nasazování a řízení integračních toků, které propojují libovolnou kombinaci vnitrofiremních i cloudových aplikací, procesů, služeb a dat v rámci jedné nebo i více organizací. Tak zní definice společnosti Gartner, která upozorňuje, že s růstem zájmu o cloudové computing roste také potřeba integrovat cloudové aplikace vzájemně nebo se softwarem nadále provozovaným ve firmách. Tradiční integrační metody se tak rozvíjejí v komplexní řešení nazývaná Integration Platform as a Service (iPaaS).

Vývojový tým firmy se tak může soustředit na tvorbu softwaru, aniž by se musel zatěžovat budováním a podporou serverového prostředí. Poskytovatelé služeb iPaaS poskytují typicky serverovou i datovou infrastrukturu včetně middlewaru a dalších softwarových prostředků pro tvorbu, testování, nasazování a správu softwarových aplikací v cloudu. Zahrnuty jsou však také předpřipravené konektory, businessová pravidla, mapy a transformace, které urychlují definování interakcí a vývoj integračních toků.

Výsledkem pro klienta je tak jednodušší a rychlejší vytváření hybridních prostředí s aplikacemi SaaS a staršími firemními aplikacemi nebo realizace různých B2B scénářů. Případnou nevýhodou může být, že tato „předpřipravená integrace“ zvyšuje závislost na konkrétním poskytovateli služeb.

wep, rkp

 

 

Tento článek máteje zdarma. Když si předplatíte HN, budete moci číst všechny naše články nejen na vašem aktuálním připojení. Vaše předplatné brzy skončí. Předplaťte si HN a můžete i nadále číst všechny naše články. Nyní první 2 měsíce jen za 40 Kč.

  • Veškerý obsah HN.cz
  • Možnost kdykoliv zrušit
  • Odemykejte obsah pro přátele
  • Ukládejte si články na později
  • Všechny články v audioverzi + playlist