Anglické gymnázium − The English College in Prague (ECP) − bylo založeno po sametové revoluci v září roku 1994. Myšlenka na jeho zřízení se však zrodila už na počátku roku 1990 na schůzce tehdejšího ministra zahraničí Velké Británie Williama Waldegravea a prezidenta Václava Havla. Cílem bylo navázat na tradici Prague English Grammar School, gymnázia z let 1927 až 1954.

Škola vznikla díky britské nadaci English College Foundation (ECF), která shromáždila peníze na její založení a rozvoj. Za cíl si klade poskytovat kvalitní vzdělání anglického stylu v anglickém jazyce nejen zahraničním, ale především českým studentům. Těch je na škole přibližně 70 procent. Gymnázium je v rejstříku škol Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky, zároveň je jakožto britská nezávislá škola členem Asociace ředitelů a ředitelek ve Velké Británii (HMC − The Headmasters' and Headmistresses' Conference).

Výhodou zdejšího studia je především možnost získat diplom IB (International Baccalaureate Diploma), tedy diplom mezinárodně uznávané maturitní zkoušky, otevírající dveře vysokých škol a univerzit nejen v České republice, ale i ve Velké Británii či jinde ve světě. Studentům však není upřena ani možnost získat klasickou českou maturitu. Pokud spolu se zkouškami IB složí i zkoušku z českého jazyka a literatury ve společné části maturitní zkoušky poskytované CERMATem, jsou jim výsledky IB uznány také jako výsledky profilových zkoušek české maturity.

International Baccalaureate

Mezinárodní program IB je renomovaný dvouletý program zakončený závěrečnými zkouškami. Studenti ECP jej absolvují během 5. a 6. ročníku studia, většina navíc souběžně s přípravou na již zmíněnou státní maturitní zkoušku z českého jazyka a literatury.

Všichni kandidáti diplomní zkoušky IB musejí studovat šest předmětů, tři na vyšší úrovni a zbývající tři na úrovni standardní, předložit maturitní práci IB v rozsahu 4000 slov z vybraného předmětu, absolvovat předmět teorie poznání a splnit program Tvořivost − aktivita − služba (CAS). Studenti si přitom volí předměty ze šesti skupin:

1. Mateřský jazyk

(zahraniční studenti mohou studovat angličtinu nebo vlastní mateřský jazyk v režimu samostatného studia)

2. Druhý nebo cizí jazyk

(angličtina, francouzština, němčina, španělština, případně ruština)

3. Člověk a společnost

(ekonomie, zeměpis, environmentální systémy a společnosti, globální politika, dějepis, filozofie nebo psychologie)

4. Experimentální vědy

(biologie, chemie, environmentální systémy a společnosti, fyzika nebo programování)

5. Matematika

(matematika nebo elementární matematika)

6. Estetická výchova

(hudební, dramatická nebo výtvarná výchova nebo druhý předmět z 1.−4. skupiny)

Doplňkový předmět Teorie poznání je do výuky zařazen proto, aby nutil studenty tázat se po základech poznání, rozeznávat subjektivní a ideologické vlivy a rozvinout schopnost analyzovat důkazy, které jsou vyslovovány při racionální diskusi.

Program Tvorivost - aktivita - službapovzbuzuje studenty, aby s ostatními sdíleli energii, nadšení a nadání. Studenti mohou pracovat v divadelním kroužku, věnovat se sportu a především pomáhat v komunitních a charitativních činnostech. Prostřednictvím těchto činností by měli studenti lépe poznat sami sebe, posílit zájem o druhé a schopnost spolupracovat.

Nutno podotknout, že na ECP studuje úplný diplomní program IB sto procent studentů, na rozdíl od řady jiných škol, které se tímto typem studia sice pyšní, ale zpřístupňují ho jen úzkému výběru nejlepších studentů.

Změna přístupu a myšlení

Už z výše uvedeného je patrné, že při studiu na ECP nejde jen o nabývání vědomostí a perfektní zvládnutí angličtiny, ale též o změnu myšlení a přístupu k sobě a druhým. Pedagogický sbor vytváří pro studenty příležitosti si studijní látku nejen osvojit, ale rovněž ji vyhodnotit, zasadit do kontextu a pohlédnout na ni z různých úhlů. Učení je zde procesem zahrnujícím spolupráci i vlastní zapojení a podporuje kritické myšlení i zdravou odvahu riskovat.

Je pochopitelné, že taková změna přístupu ke studiu oproti běžným zvyklostem na českých školách vyžaduje také jistou dávku studijních předpokladů. Všichni zájemci o studium Anglického gymnázia musí absolvovat přijímací zkoušky a osobní pohovor s ředitelem gymnázia. Na základě interního testování, přijímacích zkoušek a předchozích studijních výsledků, ale i poznatků předmětových učitelů a vlastního odborného posouzení stanovují třídní učitelé pro každého studenta pásmo očekávaného pokroku ve studiu. Studijní výsledky jsou potom posuzovány vzhledem k tomuto minimu a učitelé zasahují, pokud student nenaplňuje svůj studijní potenciál.

Specifika studia na Anglickém gymnáziu

Všechny předměty jsou na ECP vyučovány v angličtině, kromě češtiny a moderních jazyků, tedy francouzštiny, němčiny, španělštiny či ruštiny.

Na počátku jsou studenti rozděleni do čtyř kolejí − Aqua, Ventus, Terra a Ignis, fungujících na podobném principu jako v příbězích Harryho Pottera. Koleje tvoří společenství napříč ročníky, podporující zdravé soupeření a vzájemnou spolupráci.

O studenty se starají třídní učitelé, kteří jsou členy týmu jedné z kolejí v čele s vedoucím koleje. Vedoucí koleje jsou podřízeni zástupci ředitele pro výchovu a péči. Úkolem třídního učitele je sledovat osobní rozvoj studentů a podporovat co nejlepší využití jejich

času a schopností. Studenti postupně získávají důvěru ve vlastní názory, svůj samostatný úsudek a učí se také posuzovat morální otázky. Učí se efektivně pracovat ve skupinách a osvojují si chování, které jim pomáhá překonat osobní problémy a zvládnout obtížné životní situace.

"Když se zamyslím nad tím, jak mi Anglické gymnázium pomohlo, uvedl bych nejprve osvojení si anglického jazyka a dále to, že jsem se naučil kriticky myslet a zvažovat důvody pro i proti − obě tyto roviny jsou pro mou práci stejně důležité," prohlásil o svém studiu na ECP Tomáš Pospíšil, politický atašé delegace EU v Rusku.

Kromě osvojení studijní látky a schopnosti předat ji v ucelené podobě podporuje škola rozvoj ústní prezentace a praktických dovedností, kreativní a zvídavý přístup, aplikace dovedností, znalostí a porozumění i digitální gramotnost a efektivní využití informačních technologií.

"Anglické gymnázium mi pomohlo rozvinout životně důležité dovednosti, kterých si cením velmi vysoko, dokonce více než akademických vědomostí, a to např. schopnosti uvažovat a řešit problémy, zůstat neustále zvídavý a být schopen získané předat dál," uvedl ke svému studiu podnikatel a investor Jan Barta.

Šanci dostávají také studenti se specifickými poruchami učení. K tomuto účelu byl na ECP vytvořeno Oddělení pro podporu ve vzdělávání. Jeho vedoucí úzce spolupracuje s učiteli a s rodiči tak, aby včas rozpoznali, kdo potřebuje pomoc. Cílem je zajistit, aby všichni měli stejnou příležitost pro naplňování svého studijního potenciálu bez ohledu na znevýhodnění.

Příležitosti pro následné uplatnění

Po úspěšném dokončení studia většina studentů nastupuje na univerzity v ČR, Velké Británii, USA či jinde ve světě. Poradci pro univerzity a vysoké školy společně s učiteli pomáhají s výběrem vhodné školy i s podáním přihlášky. Průběžně studenty vedou k tomu, aby zkoumali své možnosti a získali pracovní praxi, což jim pomůže při podávání přihlášky. Učí je rozpoznat jejich vlastní silné stránky a hledat vhodné obory studia a směry kariéry. Studenti zpracují svůj studijní a profesní plán, který je základem budoucího výběru vysoké školy, a naučí se sestavit životopis.

Studenti ECP každoročně dostávají nabídky z nejprestižnějších univerzit na světě. Celkem 62 ze 76 absolventů, kteří zakončili studium v létě 2018, nastoupilo na nejpreferovanější univerzitu, např. na Oxford, St Andrews, King's College London, University College London, Durham, Edinburgh, TU Delft a Karlovu univerzitu. Další studenti nastoupili na jiné prestižní univerzity po celém světě.

"Musím ocenit, že gymnázium studentům vštěpuje široký všeobecný přehled o světě, a velice mě těší, že někteří studenti pokračují ve svém vysokoškolském studiu ve Spojeném království," prohlásil při jedné ze svých návštěv ECP princ Charles, jeden z patronů školy.

 

Článek byl publikován v magazínu Kariéra speciál.