Vážená tazatelko,

podle ustanovení § 142 odst. 5 zákoníku práce je zaměstnavatel povinen při měsíčním vyúčtování mzdy nebo platu vydat zaměstnanci písemný doklad obsahující údaje o jednotlivých složkách mzdy nebo platu a o provedených srážkách. Na žádost zaměstnance předloží zaměstnavatel doklady, na jejichž základě mzdu nebo plat vypočetl.

V případě, že Vám zaměstnavatel nevydává výplatní pásku nebo výplatní lístek, porušuje zákoník práce. Váš požadavek na vydání výplatní pásky je rozhodně oprávněn, proto na něm trvejte.

V případě nezdaru máte taky možnost podat stížnost na oblastní inspektorát práce z důvodu nevydávání výplatních pásek zaměstnavatelem. Zaměstnavatel bude muset výplatní pásky doložit, jinak bude sankcionován pokutou.

Dalším řešením by bylo podat žalobu k soudu na vydání výplatních pásek. Po obdržení výplatních pásek budete schopna vyčíslit přesnou částku, kterou Vám zaměstnavatel dluží.

Nevyplacení mzdy je jedním z důvodů, které uvádí zákon pro možnost využití okamžitého zrušení pracovního poměru zaměstnancem. Tato problematika je upravena v ustanovení §56 zákoníku práce.

Zaměstnanec může pracovní poměr okamžitě zrušit, jestliže mu zaměstnavatel nevyplatil mzdu nebo plat nebo náhradu mzdy nebo platu anebo jakoukoli jejich část do 15 dnů po uplynutí období splatnosti.

Pokud například odvedete práci v lednu, náleží Vám za ní únorová mzda. V případě, že Vám nebude vyplacena do 15. března, můžete okamžitě zrušit pracovní poměr. Důvod k okamžitému zrušení pracovního poměru ze strany zaměstnance zůstane zachován, i kdyby zaměstnavatel vyplatil dlužnou mzdu nebo náhradu mzdy po uplynutí 15 dnů po její splatnosti, v našem případě po 15. březnu.

Zaměstnanec může okamžitě zrušit pracovní poměr pouze do 2 měsíců ode dne, kdy se o důvodu k okamžitému zrušení dověděl, nejpozději do 1 roku ode dne, kdy tento důvod vznikl.

V okamžitém zrušení pracovního poměru musí zaměstnavatel i zaměstnanec skutkově vymezit jeho důvod tak, aby jej nebylo možno zaměnit s jiným. Uvedený důvod nesmí být dodatečně měněn. Okamžité zrušení pracovního poměru musí být písemné, jinak se k němu nepřihlíží.

Pracovní poměr je ukončen dnem doručení okamžitého zrušení pracovního poměru zaměstnavateli, neběží zde žádná výpovědní lhůta. Avšak zaměstnanci, který okamžitě zrušil pracovní poměr, přísluší od zaměstnavatele náhrada mzdy nebo platu ve výši průměrného výdělku za dobu, která odpovídá délce výpovědní doby.

V souhrnu tedy máte nárok na nevyplacenou mzdu, náhradu mzdy nebo platu ve výši průměrného výdělku za dobu, která odpovídá délce výpovědní doby a na zákonné úroky z prodlení. V případě nevyplacení uvedených nároků ze strany zaměstnavatele se obraťte na soud s žalobou na zaplacení dlužné částky.