Vážená tazatelko,

rozsah práce, na který se dohoda o provedení práce uzavírá, nesmí být větší než 300 hodin v kalendářním roce. Do tohoto rozsahu se zahrnuje i doba práce konaná zaměstnancem pro zaměstnavatele v témže kalendářním roce na základě jiné dohody o provedení práce. Z uvedeného vyplývá, že odpracuje-li zaměstnanec pro zaměstnavatele 300 hodin v kalendářním roce, nemůže podle zákona odpracovat další hodiny, a to ani na novou dohodu o provedení práce. Na uvedené nemá vliv, že dohoda o provedení práce byla uzavřena do konce kalendářního roku.

Zákon č. 205/2005, kterým se změnil zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce rozšířil ustanovení § 77 ZP upravující dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr s účinností od 1. 10. 2015 následovně: Není-li sjednán způsob zrušení právního vztahu založeného dohodou o provedení práce nebo dohodou o pracovní činnosti, je možné ho zrušit:

  • dohodou smluvních stran ke sjednanému dni,
  • výpovědí danou z jakéhokoli důvodu nebo bez uvedení důvodu s patnáctidenní výpovědní dobou, která začíná dnem, v němž byla výpověď doručena druhé smluvní straně, nebo
  • okamžitým zrušením; okamžité zrušení právního vztahu založeného dohodou o provedení práce nebo dohodou o pracovní činnosti však může být sjednáno jen pro případy, kdy je možné okamžitě zrušit pracovní poměr.

Nemáte-li sjednán způsob zrušení právního vztahu v samotné dohodě o provedení práce, zkuste se domluvit se zaměstnavatele na zrušení tohoto právního vztahu k určitému dni, který bude vyhovovat oběma stranám. Není-li domluva možná, podejte výpověď, na kterou souhlas zaměstnavatele nepotřebujete. Patnáctidenní výpovědní doba počíná běžet dnem doručení výpovědi zaměstnavateli.

Závěrem zdůrazňuji, že pro zrušení právního vztahu založeného dohodou o provedení práce zákon vyžaduje písemnou formu, jinak k němu nebude přihlíženo.