Vážený tazateli,

povědomí zaměstnance o tom, kdy je povinen vykonávat pro zaměstnavatele práci, je stěžejní informací pro řádné plnění pracovních povinností.

Zaměstnavatel má právo rozvrhnout směny a určit jejich začátek a konec.

Současně má zaměstnavatel povinnost vypracovat písemný rozvrh týdenní pracovní doby a seznámit s ním nebo s jeho změnou zaměstnance nejpozději 2 týdny před začátkem období, na něž je pracovní doba rozvržena. Uvedená povinnost vyplývá z ustanovení § 84 zákoníku práce.

V případě nerovnoměrně rozvržené pracovní doby (i krátký – dlouhý týden) zaměstnavatel nerozvrhuje zákonem stanovenou týdenní pracovní dobu (40 hodin) rovnoměrně na jednotlivé týdny. Je však povinen určit konkrétní délku vyrovnávacího období - nejvýše 26 týdnů po sobě jdoucích, eventuálně lze toto období zvýšit kolektivní smlouvou na 52 týdnů po sobě jdoucích. Za určené vyrovnávací období nesmí průměrná týdenní pracovní doba přesáhnout zákonem stanovenou týdenní pracovní dobu.

Zaměstnavatel je dále povinen písemně seznámit zaměstnance s rozvrhem pracovních směn, a to nejpozději dva týdny před začátkem vyrovnávacího období pro celé vyrovnávací období. Pokud vyrovnávací období začíná například 1. 4., je zaměstnavatel povinen seznámit zaměstnance s rozvrhem pracovních směn nejpozději do 17. 3. pro celé vyrovnávací období (nejvýše) 26 týdnů.

Případnou změnu pracovní doby musí zaměstnavatel oznámit opět nejméně dva týdny předem. Zaměstnavatel, kterému z různých důvodů nevyhovuje oznamování změny pracovní doby alespoň dva týdny předem, má možnost dohodnout se se zaměstnancem (nejlépe písemně) na kratší době pro oznámení změny.

Poruší-li zaměstnavatel povinnost týkající se rozvrhu pracovních směn, může mu být uložena sankce až do výše 2 mil. Kč v souladu se zákonem č. 251/2005 Sb., o inspekci práce.

Pro úplnost dodávám, že odlišný postup pro změnu pracovní doby bude vyžadován v situaci, kdy je pracovní doba výslovně sjednána v pracovní smlouvě. V takovém případě je nevyhnutná změna obsahu pracovní smlouvy a konsenzus obou smluvních stran.

 

Související