Pro spoustu mladých lidí rozhodujících se o své budoucnosti je žurnalistika oborem snů. Představuje způsob, jakým může student proniknout do tajů pestrého mediálního světa, tváří v tvář potkávat významné a inspirativní osobnosti nebo si vyzkoušet na vlastní kůži práci reportéra, televizního moderátora či sportovního komentátora. Ovšem pozor! Žurnalistika vás nenaučí psát. To patří již k základním předpokladům pro uchazeče o její studium. V jeho průběhu spíše rozvíjíte vaše tvůrčí schopnosti, osvojujete si základní návyky novináře a profilujete se pro svou budoucí kariéru.

Studium žurnalistiky v centru novinářského dění

Pražská žurnalistika na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy platí za nejžádanější v České republice. Ročně se na ni hlásí asi osm set uchazečů, katedra z nich ke studiu přijímá zhruba deset procent. Pracovníci katedry si kladou za cíl vychovat budoucí novináře na základě tradic domácí i světové žurnalistiky.

K tomu mají dopomáhat přednášky a semináře vedené mimo jiné zkušenými lidmi z oboru. Například novinářskou etiku vyučuje televizní moderátor Václav Moravec, sportovní žurnalistiku komentátor Robert Záruba, nová média pak novinář Miloš Čermák. Přednášek se účastní významné osobnosti z mediálního prostředí, na akademickou půdu mimo jiné zavítali šéf Centra zpravodajství Českého rozhlasu Tomáš Pancíř, investigativní novinář Jaroslav Kmenta, Jindřich Šídlo z Hospodářských novin, Bohumil Pečinka z Reflexu a mnoho dalších.

Studenti v průběhu bakalářského cyklu proplouvají do různých problematik novinářského řemesla. Vedle teoretického vzdělání například v oblasti dějin tištěných a audiovizuálních médií, specifik jednotlivých žurnalistických žánrů, právního rámce novinářské činnosti, práce se zpravodajským servisem České tiskové kanceláře apod. si procvičují své dovednosti při výrobě internetového zpravodajského servisu Carolina a tištěného čtrnáctideníku Fleš, pro který se stávají redaktory, korektory, editory i šéfredaktory.

Od čtvrtého semestru si volí jednu ze dvou specializací – tisk a foto, nebo televize a rozhlas. V rámci obou zaměření se učí zcela specifickým činnostem – práci s audiovizuální technikou, editování zpravodajských relací, grafické zpracování fotografie nebo vedení tiskových konferencí.

Výhoda pražské žurnalistiky spočívá mimo jiné v tom, že je lokalizována ve městě s koncentrací všech nejdůležitějších mediálních institucí v České republice. Studenti tak mají jedinečnou možnost získat již během studentských let praxi v předních tištěných denících, Českém rozhlase, České televizi i soukromých televizních či rozhlasových stanicích.

V čem vidí největší přednosti tohoto oboru jeho současní studenti? „Mnoho předmětů vyučují lidé, kteří jsou v dané oblasti aktivní i mimo školu a mohou se tak podělit o cenné zkušenosti přímo z praxe. Přednášek se pravidelně účastní hosté, kteří pracují v různých celostátních médiích, ať už v tisku, televizi či rozhlase,“ prohlašuje student druhého ročníku Valerián Lukačko. Naopak nevýhodou studia je podle absolventa Vojtěcha Bublíka to, že „člověk nic neumí pořádně. Bylo by rozumné udělat z toho dvouobor, jelikož je žurnalistika spíš řemeslo než akademická záležitost.“

Novinařina v kombinaci s druhým oborem

Na rozdíl od pražské žurnalistiky, kterou lze studovat pouze jako jednoobor, nabízí Fakulta sociálních studií na brněnské Masarykově univerzitě možnost kombinace s druhým oborem – se sociologií, psychologií, politologií, sociální politikou a sociální prací, češtinou, historií, filozofií, religionistikou a dějinami umění či mezinárodními vztahy. „Možnost studovat žurnalistiku v dvouoborovém programu považuji za velké plus – student se jednak připravuje prakticky na práci v médiích, jednak se teoreticky vzdělává v nějakém oboru,“ vysvětluje absolventka kombinace Mediální studia a žurnalistika-Mezinárodní vztahy Alena Chrobáková.

Studenti se rovněž mohou v rámci výběru předmětů úzce profilovat a zaměřit například na rozhlasovou žurnalistiku, sociální média, marketingovou komunikaci a PR či práci s digitálními médii, redakčními systémy a grafikou. Fakulta sociálních studií disponuje moderním technickým vybavením pro digitální zpracování textu, zvuku, obrazu, videa i grafiky. Žurnalistickou průpravu poskytují tvůrčí dílny, studenti se dále zapojují do práce na zpravodajském portálu munimedia.cz a v Radiu R. Podle Aleny Chrobákové může být pro někoho určitou nevýhodou, že v Brně nenalezne tolik možností práce v médiích jako v Praze.

Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci nabízí jak jednooborové, tak dvouoborové studium žurnalistiky. Jednooborový program poskytuje vzdělání zejména humanitního a sociálněvědního charakteru a zároveň získání a osvojení praktických dovedností nezbytných pro vykonávání žurnalistické profese. Důraz je přitom kladen na široké univerzální a aktuální vzdělání.

V rámci dvouoborového programu si studenti osvojí jednak základní praktické dovednosti ze všech oblastí mediální produkce, jednak získají hlubší poznatky konkrétní specializace – např. fotožurnalistiky či televizní nebo rozhlasové žurnalistiky. V posledním roce bylo na jednoobor přijato 62 z 482 uchazečů, v případě dvouoboru uspělo 42 z 352 uchazečů.

Kromě tří základních možných cest, kterými se můžete vydat za studiem žurnalistiky, existují ještě další varianty. Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava nabízí obor Ekonomická žurnalistika, který připravuje studenty na profesi redaktorů zejména ekonomicky zaměřených sdělovacích prostředků, případně na pozice v hospodářském řízení a správě médií.

Budoucí potenciální novináři mohou rovněž zamířit na některou ze soukromých vysokých škol. Obor Sociální a mediální komunikace stojí v nabídce Univerzity Jana Amose Komenského. Rovněž Literární akademie otevírá dveře zájemcům o mediální tvorbu. Pro jazykově nadanější studenty ještě připadá v úvahu obor Communication and Mass Media na University of New York in Prague, případně Journalism and Communications v rámci pražské Anglo-American University.

Slavní absolventi žurnalistického oboru

„Studium žurnalistiky mi rozšířilo obzory a kontakty,“ vyzdvihuje přednosti oboru moderátorka Událostí České televize Aneta Savarová, která vystudovala pražskou žurnalistiku, v rozhovoru pro server VysokeSkoly.cz. Současně ale upozorňuje, že když ve svých jednadvaceti letech začínala moderovat, nikdo se jí na vysokoškolský diplom neptal a dodává, že v televizní branži jde spíše o „zkušenosti, talent a někdy i vizuální stránku.“

Dalším slavným absolventem žurnalistiky na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy je televizní moderátor Václav Moravec. Také on v rozhovoru pro studentský portál VysokeSkoly.cz hodnotí studium jako přínosné z hlediska „posílení všeobecného rozhledu, osvojení si kritického myšlení, systematičnosti a snahy prostudovat maximum pramenů před zpracováním nějakého tématu.“