Otázek bylo 16 a byly rozčleněny do subkategorií:

 • Identifikační údaje: Název firmy, sídlo firmy, obor podnikání.
 • Zaměstnávání OZP: Rok přijetí prvního OZP, délka zaměstnávání OZP, typ postižení zaměstnané OZP, práce OZP v profesi.
 • Důvody zaměstnávání OZP: Důvod zaměstnávání OZP, způsob výběru OZP, opatření pro zaměstnávání OZP.
 • Přínos OZP pro firmu: Výkonnost zaměstnanců z řad OZP ve srovnání s ostatními pracovníky, případné rozdíly. Přínos zaměstnávání OZP pro firmu.

V rámci šetření bylo osloveno 50 firem, které OZP zaměstnávají, odpovědělo 20. Firmy byly různé velikosti od 19 do 24 519 zaměstnanců, toto rozpětí umožnilo komparovat přístup velkých a malých firem k CSR.

Firmy, které se výzkumného šetření aktivně zúčastnily, zaměstnávaly od 1 do 326 OZP (Škoda Auto, a.s.). Z dotázaných firem vysoký počet OZP ještě zaměstnává Česká spořitelna (71 OZP). Skupina Dalkia v ČR (37 OZP), společnost BORS, a.s. se sídlem v Břeclavi (16 OZP), v sociálních službách Pestrá společnost, kde pracuje 10 OZP z 19 zaměstnanců, firma Naděje, o.s., pobočka Zlín 6 OZP ze 46 osob.

Výsledky a diskuse

Nelze učinit jednoznačný závěr, zda zaměstnávání OZP závisí na velikosti firmy. Firmy, které reagovaly pozitivně na výzkumné šetření, zaměstnávají OZP převážně dlouhodobě (u 11 firem to bylo nad 15 let, 3 firmy rok prvního zaměstnání OZP neuvedly a u zbývajících 6 firem to bylo pod 5 let). Nejdelší zkušenost má se zaměstnáváním OZP Česká spořitelna, a.s. od roku 1975, Skupina Dalkia v ČR – od roku 1977, dále Plzeňský prazdroj od roku 1983 (Pozn.: Uvedené roky jsou orientační ). Pokud jde o typy postižení, tak nebyly přesněji specifikovány, výjimku tvořilo tělesné a sluchové postižení, dále byly uváděny různé typy invalidity. Zde se jedná zřejmě o dodržení zákona 101/2000 Sb. Zákon o ochraně osobních údajů.

Spektrum profesí OZP

OZP nejčastěji pracují v dělnických profesích, dále v administrativě, pokud jde o vysokoškolské profese, tak je to zaměstnání na vysoké škole nebo v IT službách. Výkonnost OZP byla hodnocena jen pozitivně. S negativním hodnocením jsme se nesetkali, v otázkách týkajících se přínosu OZP pro firmu, které byly i kontrolními otázkami pro hodnocení OZP v pracovním procesu, se uváděl jejich přínos pro firmu: zodpovědný přístup k práci, mnohdy vyšší výkonnost, pozitivní působení na okolí.

Důvody zaměstnání OZP

Zajímavé odpovědi byly zaznamenány, pokud jde o důvod zaměstnávání OZP:

 • přistupují k výkonu práce daleko zodpovědněji než osoby bez OZP,
 • zaměstnanci s OZP mají vlastnosti a zkušenosti, které obohacují při práci i ostatní zaměstnance a motivují je k lepším výkonům,
 • mezi uchazeči o práci byli vhodní kandidáti z řad OZP,
 • zaměstnanci - OZP jsou mnohdy výkonnější a snaživější než ostatní zaměstnanci,
 • nezáleží na tom, zdali osoba je zdravotně postižená, ale zda má předpoklady a kvalifikaci pro vykonávanou práci,
 • nerozlišujeme – hodnotíme pouze odbornou znalost a zdatnost uchazečů,
 • ve většině případů jsou to zaměstnanci, kteří zde pracovali, ještě než se stali osobami se ZP, přizpůsobili jsme podmínky, aby zde mohli i nadále pracovat (Pozn.: GUMOTEX, a. s., Břeclav ).
 • myslíme si, že se jedná o plnohodnotné zaměstnance, pokud uspěli u výběrového řízení na pozici, kde změna zdravotního stavu není překážkou, není důvod OZP nezaměstnat,
 • ostatní pracovníci si při pohledu na OZP kolegu uvědomují cenu života a často změní životní priority a přístup k práci celkově,
 • vyšší citlivost pracovníků vůči lidem s handicapem,
 • dobrá atmosféra v týmu,
 • pozitivní je především výchova k sociálnímu cítění většiny nepostižených zaměstnanců.

Pokud bychom chtěli ilustrovat četnost uváděných důvodů zaměstnávání OZP, pak je to především ekonomické hledisko (daňové úlevy), image firmy, principy CSR bez specifikace a etické principy.

Přínos OZP pro praxi

Zaměstnávání OZP je vnímáno jako naplňování CSR strategie: V oblasti naplňování CSR a v oblasti jistoty pro zaměstnance (nemoc či úraz s následkem zdravotního postižení nevede ke ztrátě zaměstnání). Ekonomické dopady dané legislativou (daňové zvýhodnění, případně sankce za nesplnění kvót OZP). Přínosem je férový přístup a odstraňování rozdílu mezi osobami zdravotně znevýhodněnými a těmi, kteří zdravotní omezení nemají.

„Rádi bychom zaměstnali i více zaměstnanců, ale vzhledem k velkému podílu těžké ruční práce to není jednoduché.“ (EMBA, spol. s r.o. Paseky nad Jizerou)

„Jako největší a nejvýznamnější firma regionu se nebráníme umožnit zaměstnání i lidem se zdravotním postižením, což může být dáno jako vzor pro jiné firmy.“ (GUMOTEX, a. s., Břeclav)

„Samozřejmě je důležitá image společnosti v očích veřejnosti, ale i zaměstnanců, naplňování principů pozitivního vnímání diverzity. Daňové odpočty a zvýhodnění, především naplňování principů CSR, ale i finanční výhody.“ (Plzeňský Prazdroj)

Závěr

Prioritní oblastí CSR pro firmy, které se zúčastnily šetření, jsou rovné příležitosti pro všechny včetně znevýhodněných skupin. Neexistuje ovšem jednotná terminologie znevýhodněných skupin kromě OZP. Přitom znevýhodněných skupin na trhu práce je poměrně hodně. Rovné příležitosti se mnohdy nesprávně zužují jen na OZP a chápání rovných příležitostí ekonomicky, sociálně, kulturně demograficky mnohdy absentuje.


Tabulka: Firmy, které se zúčastnily výzkumného šetření a přehled zaměstnávání OZP

 

Název firmy / instituce

Počet zam. celkem

Z toho počet zam. OZP

% podíl zam. OZP

Rok zaměst.
prvního OZP

Délka zaměst.
OZP1

1

AGC Flat Glass Czech, a. s., člen skupiny AGC

904

18

1,99

1991

 21 let

2

BORS Břeclav, a. s.

395

16

4,05

1994

 18 let

3

BUZULUK, a. s.

678

15

2,21

1992

 20 let

4

Skupina Dalkia v ČR, Dalkia Česká republika

2 290

37

1.62

1977

35 let

5

DHL Supply Chain

1 840

19

1,03

1996

16 let

6

EMBA, spol. s r.o.

139

2

1,44

2007

5 let

7

Fakulta životního prostředí ČZU v Praze

123

1

0,81

2007

5 let

8

GUMOTEX, a. s.

1 140

20

1,75

1991

21 let

9

IBM Česká republika, spol. s  r. o.

-2

-

-

-

-

10

Iron Mountain ČR

60

2

3,33

2007

5 let

11

KES – kabelové a elektrické systémy, spol. s r. o.

650

6

0,92

1997

15 let

12

NADĚJE, o. s., pobočka Zlín

79

6

7,59

-

-

13

NELAN, spol. s r. o.

40

2

5,00

2012

-

14

Ostravská univerzita v Ostravě

982

12

1,22

-

-

15

Pestrá společnost, o. p. s.

19

10

52,63

2009

3 roky

16

Plzeňský Prazdroj, a. s.

2 020

24

1,19

1983

29 let

17

Rodinný pivovar BERNARD, a. s.

141

4

2,83

1995

17 let

18

Linet, spol. s r. o.

560

11

1,96

1992

20 let

19

Česká spořitelna, a.s.

9 794

71

0,72

1975

37 let

20

Škoda Auto, a.s.

24 519

326

1.33

1991

21 let

1/ stav počátkem roku 2013, 2/ pomlčka označuje „neuvedeno“

 Vše najdete v několika úrovních na webu www.spcsr.cz.