Z obsahu vašeho dotazu usuzuji, že společnost vašeho zaměstnavatele se neruší, pouze se ruší či přemísťují některé její pobočky. Vaše výpověď byla podána, běží tedy dvouměsíční výpověďní doba mezi existujícími subjekty. Váš pracovní poměr skončí uplynutím této dvouměsíční výpověďní doby, pokud se v mezidobí se zaměstnavatelem nedohodnete jinak. V případě takové dohody byste musela písemným úkonem vzít svou výpověď zpět, zaměstnavatel by musel písemně s jejím zpětvzetím souhlasit a zároveň musíte podepsat dohodu o ukončení pracovního poměru ke sjednanému dni.

Dohoda o ukončení pracovního poměru ve vašem případě může mít několik alternativ, které závisí na obsahu vaší pracovní smlouvy a dalších okolnostech, které nejsou z vašeho dotazu zřejmé. Pokud se skutečně ruší pouze pobočka, ve které pracujete, a společnost zaměstnavatele nadále bude existovat, záleží zejména na tom, jaké máte v pracovní smlouvě uvedeno místo výkonu práce. Pokud máte jako místo výkonu práce v pracovní smlouvě uvedenu právě (a pouze) pobočku, kde dosud pracujete a která se ruší, připadá v úvahu opět několik možností. Buď necháte beze změn běžet vaši dvouměsíční výpověďní dobu a váš pracovní poměr skončí uplynutím této doby, nebo se pokusíte se zaměstnavatelem dohodnout na dřívějším ukončení pracovního poměru, a to ke dni zrušení „vaší“ pobočky. Pokud ponecháte v platnosti výpověď, ke dni zrušení pobočky, kterou máte sjednánu jako místo výkonu práce v pracovní smlouvě, váš pracovní poměr nadále až do uplynutí výpověďní doby trvá a po tuto dobu je zaměstnavatel povinen přidělovat vám ve sjednaném místě výkonu práci a platit vám za tuto práci mzdu. Z důvodu zrušení pobočky však zaměstnavatel nemůže této své povinnosti dostát a jedná se tak o překážku v práci na jeho straně, za kterou vám přísluší ze strany zaměstnavatele náhrada mzdy ve výši průměrného výdělku. V praxi to znamená, že se dostavíte na místo výkonu práce a zaměstnavatele vyzvete (doporučuji rovněž písemně) k přidělování práce v místě výkonu dle pracovní smlouvy. Zaměstnavatel vám buď sám sdělí, že vám již v uvedeném místě nemůže práci přidělovat, nebo vy tuto výzvu zopakujete a poté zaměstnavateli oznámíte, že není schopen pro překážku na jeho straně vám v místě dle pracovní smlouvy práci přidělovat a tudíž vám za tuto dobu překážek v práci náleží náhrada mzdy. Zároveň doporučuji sdělit, že jste připravena práci vykonávat okamžitě po odpadnutí překážky na jeho straně. Po tuto část výpověďní doby tedy budete ještě v pracovním poměru k zaměstnavateli, z důvodu překážek na jeho straně však nebudete práci vykonávat (po shora uvedených výzvách zaměstnavatele, kdy vám neumožní přístup na pracoviště a nebude vám přidělovat práci, budete tento čas trávit doma) a za tuto dobu vám bude příslušet náhrada mzdy ve výši průměrného výdělku.

Další možností je, že se se zaměstnavatelem dohodnete na dřívějším ukončení pracovního poměru právě z důvodu rušení pobočky. V takovém případě je nutné se souhlasem zaměstnavatele (jak popsáno shora) vzít výpověď zpět a uzavřít dohodu o ukončení pracovního poměru k určenému datu, a to z důvodu, že se ruší zaměstnavatel, resp. jeho část. Tento důvod je nutné do dohody uvést a v takovém případěvVám podle zákona přísluší odstupné ve výši trojnásobku průměrného výdělku. Tato alternativa je samozřejmě pro zaměstnavatele dražší, nebude ji tedy s největší pravděpodobností akceptovat. Bylo by možné ukončit po zpětvzetí výpovědi pracovní poměr dohodou bez udání důvodu, toto řešení je potom ovšem nevýhodnější pro vás, neboť nemáte dle zákonné úpravy v takovém případě nárok na odstupné. Pochopitelně je možné řešit situaci individuální dohodou se zaměstnavatelem, kdy vám zkrácení pracovního poměru o jeden měsíc nahradí např. vyplacením mimořádné odměny.Jiná situace by nastala, pokud v pracovní smlouvě jako místo výkonu práce máte uvedeny i jiné pobočky, případně pouze obecně např. provozovny zaměstnavatele, příp. celé území ČR apod. V takovém případě byste byla povinna ještě po dobu výpověďní doby po zrušení příslušné pobočky vykonávat práci v jiné pobočce společnosti zaměstnavatele, v místě sídla společnosti apod. I v tomto případě je možná dohoda o dřívějším ukončení pracovního poměru, její podmínky však závisí na vůli a dohodě obou stran.