V případě, že nemáte způsob odměňování, splatnost a místo výplaty mzdy sjednané přímo v pracovní smlouvě, a zaměstnavatel vám mzdu určuje konkrétně mzdovým výměrem, jedná se o jednostranný právní úkon z jeho strany, který může kdykoliv nahradit jiným právním úkonem, tedy může platný mzdový výměr změnit. Změna závisí přímo na vůli zaměstnavatele, je tedy zbytečné posuzovat, zda důvody uvedené zaměstnavatelem jako ty, které ho vedly k takové změně, jsou pravdivé či nikoliv. Ve mzdovém výměru by měly být uvedeny nejen údaje o způsobu odměňování, ale i o termínu a místě výplaty mzdy, jestliže tyto údaje neobsahuje pracovní smlouva či vnitřní předpis zaměstnavatele. Pokud se zaměstnavatel rozhodne pro změnu skutečností uvedených ve mzdovém výměru, je povinen tuto skutečnost zaměstnanci před účinností nového platového výměru, nejpozději v den jeho účinnosti, písemně oznámit.

Z vámi uvedeného není možné posoudit, zda zaměstnavatel porušuje své povinnosti plynoucí z pracovních smluv, vnitřních předpisů a platových výměrů, či zda pouze porušuje povinnost informovat zaměstnance o změnách platových výměrů, a toto se týká jak změny výše mzdy, tak i vámi popsaného problému s termínem vyplácení mzdy. Za porušení této povinnosti sice zákoník práce přímo nestanoví žádnou konkrétní sankci, k nápravě by jej ale mohl, pod hrozbou nějaké finanční sankce, vyzvat příslušný Inspektorát práce, a to pokud se na něj obrátíte se svojí stížností a úřad ji posoudí jako oprávněnou.