V pozadí řady iniciativ směrovaných do oblasti řízení lidských zdrojů lze vytušit komerci. Například povinně stanovený počet dnů vzdělávání pro úředníka územní samosprávy nahrává »byznysu« nejrůznějších vzdělávacích institucí. To vše ve vazbě na různorodou efektivitu a kvalitu, která se v tomto tržním prostředí velice obtížně vyhodnocuje.

Mezi těmi, kdo se řadí mezi skutečné odborníky v oblasti vzdělávání - a zejména pokud jde o pracovní práva pro segment územní samosprávy, je loni založená akciová společnost Aliaves & Co. se sídlem v Praze v čele s předsedkyní představenstva Mgr. Kristinou Chrástkovou. Právě její poznatky ukázaly, že vedoucím úřadů, a zejména personalistům chybí výměna zkušeností, prostor pro diskusi a sdílení nejrůznějších stanovisek i aplikace na konkrétní podmínky. Přitom ještě nedávno se v gesci Vzdělávacího centra pro veřejnou správu ČR pořádala v Čelákovicích setkávání personalistů a v Olomouci se konaly odborné konference na téma personalistiky. Postupem doby se to vše stalo minulostí.

VE SPOLUPRÁCI S ALIAVES & CO.

Mezery v problematice personalistiky využila společnost Aliaves & Co., a. s. (Aliance pro veřejnou správu) a dala podnět pro založení Klubu personalistů ve veřejné správě. Jeho vzniku bezprostředně předcházel podpis dohody o spolupráci mezi společností Aliaves & Co. a Sdružením tajemníků městských a obecních úřadů ČR, o. s. Jsou to hlavně vedoucí úřadů, kteří Mgr. Chrástkovou zvou uř řadu let jako osvědčenou lektorku na své odborné semináře. Vedoucí úřadů totiž už dlouhodobě volají po »tržišti« zkušeností a dobrých praxí na jednotlivých úřadech. Tyto hlasy znějí ještě více nyní, kdy se vláda v souboru protikorupčních opatření zavázala učinit v nově koncipovaném zákonu o úřednících veřejné správy zásadní změny, které povedou k odpolitizování jednotlivých funkcí na úřadech a jednoznačně vymezí hranice mezi zvolenými zástupci a profesionálními úředníky.

Společnost Aliaves & Co. je nositelem myšlenky zajišťovat pro členy Klubu personalistů ve veřejné správě ten nejkvalitnější servis z oblasti aktuálních judikátů soudů i stanovisek odborných pracovišť Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně a spolu se členy klubu aktuálně řešit běžné a každodenní problémy spjaté s aplikací zákonů v praxi.

HISTORICKÝ I. MEETING KLUBU SE KONAL V BENEŠOVĚ U PRAHY

K prvním větším akcím klubu patřil jeho I. meeting loni v listopadu v benešovském vzdělávacím středisku Institutu pro veřejnou správu Praha. Pozvání tam přijal předseda Výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj Poslanecké sněmovny JUDr. Stanislav Polčák, který hovořil na téma chystané reformy ve veřejné správy. Dalším význačným hostem byl náměstek ministra vnitra pro veřejnou správu a archivnictví JUDr. František Vavera, Ph.D., který informoval o připravovaných reformách v gesci Ministerstva vnitra ČR.

Mgr. Kristina Chrástková, garant odborné části meetingu, přiblížila náplň a plán činnosti Klubu personalistů ve veřejné správě a současně moderovala celé setkání. Pohled vedoucích úřadů územních samospráv na potřebu, aktivitu a vývoj klubu shrnul Ing. Jaromír Zajíček, MPA. Poukázal zejména na časté obměny ve funkcích ředitelů krajských a obecních úřadů podmíněné politickým rozhodnutím nově zvolených zastupitelů územních samospráv.

Velmi zajímavý byl i příspěvek Bc. Víta Kratochvíla, zástupce partnera setkání - společnosti SODAT SW, spol. s r. o., která se zabývá zabezpečením IT technologií, bezpečností dat a efektivním provozem organizací nejen ve veřejné správě.

CENA PERSONALISTA VEŘEJNÉ SPRÁVY UŽ ZA LETOŠNÍ ROK

Na I. meetingu Klubu personalistů se zevrubně probral i návrh každoročně udílet prestižní výroční cenu »Personalista veřejné správy«. První ročník této akce se chystá už pro rok 2011. Všichni účastníci meetingu se shodli na tom, že klub je významným počinem v oblasti řízení lidských zdrojů, který v české veřejné správě dosud neměl obdoby a jenž bude nejen důležitým aktérem při personální práci v jednotlivých organizacích, ale může se stát i důležitým odborným partnerem při tvorbě nové legislativy a pracovně právních předpisů.

V lednu 2011 klub uspořádal dvoudenní seminář v Praze na téma »Odměňování zaměstnanců ve veřejné správě - aktuality a praxe«. Lektor JUDr. Ladislav Trylč spolu s účastníky sestavoval vzorový vnitřní předpis, který upravuje platové poměry zaměstnanců v návaznosti na významné legislativní změny účinné od 1. ledna 2011.

Obdobné meetingy klubu hodlá Aliaves & Co., pořádat nejméně dvakrát ročně. V dubnu 2011 se konal workshop »Pracovněprávní vztahy ve veřejné správě - aplikace zákoníku práce v soudní praxi« s JUDr. Drápalem. V létě to bude seminář »Syndrom vyhoření, bezproblémové vedení lidí, etiketa a společenské vystupování úředníků«.

Tyto akce jsou určeny výhradně členům klubu, který má nyní 70 členů. Jde o zástupce jak krajských úřadů, tak význačných městských a magistrátních úřadů z celé ČR. Prvními členy klubu se stali ti nejaktivnější a nejschopnější vedoucí úřadů územních samosprávných celků (ÚSC) spolu s jejich personalisty. Loni bylo členství nabídnuto všem vedoucím úřadů ÚSC či personalistům, kteří budou za člena doporučeni některým ze zakládajících členů. Letos je členství už podmíněno souhlasem všech stávajících členů klubu.

Klub personalistů ve veřejné správě začíná svým členům nabízet odborné poradenství a konzultace ve věcech pracovně právních za zvýhodněné ceny, ostatním subjektům za ceny komerční. Chystá i vlastní webové stránky jako uzavřený prostor pro výměnu zkušeností a názorů nebo k získání aktuálních informací o vývoji pracovněprávní legislativy.

 

JAROMÍR ZAJÍČEK
tajemník Magistrátu města Děčín,
předseda Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů

 

Už pro rok 2011 chystá tým odborníků udílení nové prestižní ceny »Personalista veřejné správy«.

Jaromír Zajíček, tajemník Magistrátu města Děčín a předseda Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů, stál i u zrodu Klubu personalistů ve veřejné správě.

FOTO: ARCHIV

Související