Vážená tazatelko,

výpovědní doba začíná prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi a končí uplynutím posledního dne příslušného kalendářního měsíce. Výpovědní doba činí nejméně dva měsíce.

Bude-li výpověď doručena v lednu, dvouměsíční výpovědní doba (nemá-li zaměstnanec se zaměstnavatelem písemně smluvenou výpovědní dobu delší) připadne na únor a březen.

Možností, jak skončit pracovní poměr k určitému dni, je písemná dohoda o rozvázání pracovního poměru uzavřená mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem, se zněním dohody musí souhlasit obě smluvní strany. Den, k němuž má být pracovní poměr rozvázán, nemusí být konkrétní kalendářní den, ale i například doba skončení prací. Určení dne skončení pracovního poměru je podstatnou obsahovou náležitostí dohody, která podmiňuje její platnost.

Dohodu o rozvázání pracovního poměru lze uzavřít i v průběhu výpovědní doby.

Související