Vážený tazateli,

Dohoda o pracovní činnosti se sjednává na určitou dobu. Plánuje-li zaměstnavatel se zaměstnancem pokračovat ve výkonu práce i po uplynutí této doby, je nutné uzavřít další dohodu o pracovní činnosti.

Problematika dohody o pracovní činnosti je upravena v ustanoveních § 74 a násl. zákoníku práce v části týkající se dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr. Na základě dohody o pracovní činnosti není možné vykonávat práci v rozsahu překračujícím v průměru polovinu stanovené týdenní pracovní doby. Tento rozsah se posuzuje za celou dobu, na kterou byla dohoda o pracovní činnosti uzavřena, nejdéle však za období 52 týdnů. V dohodě o pracovní činnosti musí být uvedeny sjednané práce, sjednaný rozsah pracovní doby a doba, na kterou se dohoda uzavírá. Na práci konanou na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr se vztahuje úprava pro výkon práce v pracovním poměru. Uvedené však neplatí například pro překážky v práci na straně zaměstnance nebo nárok na dovolenou, není-li to sjednáno nebo stanoveno vnitřním předpisem.

Dohoda o pracovní činnosti musí být uzavřena v písemné formě, jinak je neplatná. Tento nedostatek však lze dodatečně odstranit. Dle ustanovení § 20 zákoníku práce nebylo-li právní jednání učiněno ve formě, kterou vyžaduje tento zákon, a bylo-li již započato s plněním, není možné se neplatnosti tohoto jednání dovolat u těch jednání, jimiž vzniká nebo se mění základní pracovněprávní vztah.

Tedy nebyla-li se zaměstnancem uzavřena pracovní smlouva písemně a zaměstnanec začal pro zaměstnavatele vykovávat práci dle jeho pokynů a dostávat za ni mzdu, resp. obě strany měly vůli pracovní smlouvu uzavřít, resp. obě strany se dohodly na podstatných náležitostech, které má pracovní smlouva obsahovat, právní jednání se stane platným i při nedostatku písemné formy pracovní smlouvy resp. dohody o pracovní činnosti.

Za neuzavření dohody o pracovní činnosti v písemné formě může být zaměstnavateli uložena pokuta dle zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce až do výše 10 mil. Kč.

 

Související